جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

جاسوسی رایانه ای جرمی است که در آن رایانه به منزلة موضوع جرم، جزء رکن مادی این جرم است. این جرم از جرایمی است که ارتکاب آن قبل از پیدایش رایانه امکان پذیر نبوده است؛ به همین خاطر اکثر کشورها اخیراً اقدام به تصویب مقرراتی در این باره کرده اند. در حقوق داخلی ایران نیز اقداماتی نظیر دسترسی غیرمجاز به داده های محرمانه که افشای آنها باعث لطمه به امنیت کشور و منافع ملی شود؛ با عنوان جاسوسی رایانه ای جرم انگاری شده است. مقاله حاضر حول این موضوع بحث و بررسی کرده است که منظور از جاسوسی رایانه ای چیست و نیز نقش و اهمِیت رایانه در وقوع جاسوسی رایانه ای و اعمالی که مشمول جرم جاسوسی رایانه ای می شود.

کلیدواژه‌ها