جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

جاسوسی رایانه ای جرمی است که در آن رایانه به منزلة موضوع جرم، جزء رکن مادی این جرم است. این جرم از جرایمی است که ارتکاب آن قبل از پیدایش رایانه امکان پذیر نبوده است؛ به همین خاطر اکثر کشورها اخیراً اقدام به تصویب مقرراتی در این باره کرده اند. در حقوق داخلی ایران نیز اقداماتی نظیر دسترسی غیرمجاز به داده های محرمانه که افشای آنها باعث لطمه به امنیت کشور و منافع ملی شود؛ با عنوان جاسوسی رایانه ای جرم انگاری شده است. مقاله حاضر حول این موضوع بحث و بررسی کرده است که منظور از جاسوسی رایانه ای چیست و نیز نقش و اهمِیت رایانه در وقوع جاسوسی رایانه ای و اعمالی که مشمول جرم جاسوسی رایانه ای می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPUTER SPYING IN IRAN'S LAW AND IT'S INTERNATIONAL CONDITIONS

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahami
  • Siroos Parvizi
چکیده [English]

Computer spying is considered as a crime, inducing computer as a criminal subject and material part of it. It is not possible, before discovering computer, so, most countries have no passed rules a bout it. Internal Law of our country has investigated activities such as illegal attaining into secret data ,damaging security and national interests 'in case of disclosing them, as computer spying criminology . This study considers what is computer spying and it's role on occulting spying or related crimes.


Computer spying is considered as a crime, inducing computer as a criminal subject and material part of it. It is not possible, before discovering computer, so, most countries have no passed rules a bout it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer crimes
  • Computer spying
  • Illegal attaining
  • Illegal hearing
  • Secret data
  • Security plans.