تأثیر کارایی بر ساختار حقوق مالکیت فکری

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دکتری حقوق

چکیده

برغم انتخاب عنوان مالکیت بر نظام حمایتی ویژه حقوق مالکیت فکری، این نظام، تفاوت های ساختاری و ماهوی متعدد با قالب سنتی و شناخته شده حقوق مالکیت دارد. دلیل این تفاوت، عمدتاً ملاحظات اقتصادی متأثر از کارایی توصیفی و سعی در ایجاد تعادل و توازن میان کارایی ایستا و کارایی پویا در تولید و مصرف اطلاعات و دانش های نوین است. از یک سو بر مبنای ملاحظات مربوط به کارایی پویا و با هدف ایجاد انگیزه در افراد برای تولید و افشاء اطلاعات و دانش های نوین، حق انحصاری به خالقان این آثار اعطا می شود و از سوی دیگر، بر مبنای ملاحظات مربوط به کارایی ایستا و با هدف فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه گسترده تر مصرف کنندگان به محصولات فکری تولید شده، محدودیت های متعددی بر این حق انحصاری از قبیل مدت زمان حمایت و گستره حمایت وارد شده است.

کلیدواژه‌ها