تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

در باره امضای الکترونیکی کم و بیش مطالبی از جنبه حقوقی نوشته شده است. اما در مطالب نوشته شده کمتر به ارزش و اعتبار امضای الکترونیکی توجه شده و بعضی سوالات و ابهامات برغم طرح پاسخ داده نشده یا پاسخی که داده شده قانع‌کننده نبوده است. در این میان، بعضی از نویسندگان دچار اشتباهاتی شده و بعضی نیز مطالبی سطحی را بیان کرده و گذشته‌اند. مقاله حاضر تحت عناوین تعریف امضای الکترونیکی، شناسایی امضاء‌کننده، کفایت امضای الکترونیکی، شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، امضای معتبر و قابل استناد، ارزش اثباتی امضای الکترونیکی و در نهایت خدمات صدور امضای الکترونیکی به موضوع مورد بحث پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ANALYSIS TO CREDIBILITY OF SIGNATURE IN ELECTRONIC COMMERCE LAW

نویسنده [English]

  • Ahad Gholizadeh
چکیده [English]

About electronic signatures there are more or less some writings concerning their legal aspect. But in those writings there has been a little attention to credibility and evidential value of the electronic signatures. Some questions and ambiguities despite being set before has not been answered at all or answered unsatisfactorily. Meanwhile, some authors have made mistakes and some have set trivial subjects before. Present article deals with the subject matter under the headings: definition of electronic signature, identification of the signor, sufficiency of the electronic signature, qualifications for secured electronic signature, valid and reliable signature, evidential value of the electronic signature, and at last electronic signatures certification service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Electronic Signature
  • Electronic signatures certification service
  • Evidential value
  • Signature