تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

در باره امضای الکترونیکی کم و بیش مطالبی از جنبه حقوقی نوشته شده است. اما در مطالب نوشته شده کمتر به ارزش و اعتبار امضای الکترونیکی توجه شده و بعضی سوالات و ابهامات برغم طرح پاسخ داده نشده یا پاسخی که داده شده قانع‌کننده نبوده است. در این میان، بعضی از نویسندگان دچار اشتباهاتی شده و بعضی نیز مطالبی سطحی را بیان کرده و گذشته‌اند. مقاله حاضر تحت عناوین تعریف امضای الکترونیکی، شناسایی امضاء‌کننده، کفایت امضای الکترونیکی، شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، امضای معتبر و قابل استناد، ارزش اثباتی امضای الکترونیکی و در نهایت خدمات صدور امضای الکترونیکی به موضوع مورد بحث پرداخته است.

کلیدواژه‌ها