بررسی اجمالی ماده 97 قانون تامین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق)

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد، واحد نراق

چکیده

حقوق تامین اجتماعی، به عنوان شاخه ای نو پا در حقوق فعلی ایران مطرح است. یکی از مهم ترین مواد قانون تامین اجتماعی ماده 97 است که در این نوشتار با هدف تبیین موضوعی این ماده به عنوان یکی از مقررات کیفری تامین اجتماعی، آسیب شناسی و نیز گسترش ادبیات حقوقی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مقررات کیفری مندرج در آن ماده از حیث جرم و مجازات منطبق با اهداف عام و خاص مقنن در وضع این ماده کیفری نیست.

حقوق تامین اجتماعی، به عنوان شاخه ای نو پا در حقوق فعلی ایران مطرح است. یکی از مهم ترین مواد قانون تامین اجتماعی ماده 97 است که در این نوشتار با هدف تبیین موضوعی این ماده به عنوان یکی از مقررات کیفری تامین اجتماعی، آسیب شناسی و نیز گسترش ادبیات حقوقی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A BRIEF STUDY ON SECTION 97 OF THE SOCIAL SECURITY ACT (THE ILLEGAL USE OF THE OTHER'S SOCIAL SECURITY ADVANTAGES)

نویسندگان [English]

  • S. Moradi 1
  • M. Arab 2
چکیده [English]

The Social Security Act is called as a new branch of law. One of the important sections on social security criminal Act is the section 97 which in this Article will be studied with the aim of explaining of the Article as one of the rules of Social Security, pathology and extending of the law literature of social security. This study shows that, while the 97 section creates and states the new and specific crimes in this area, its criminal rules is not accordance with the general and specific aims of the legislative.

The Social Security Act is called as a new branch of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Law
  • Employer
  • Insurance
  • laborer advantages.
  • social security