تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دسته­ای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشته­اند. دکترین رقیق­سازی که از آن به­عنوان دکترین نقض نوع دوم یاد می­شود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی ویژه از علائم مشهور بسترهای لازم را برای حمایت از مصرف کنندگان و مالکان علائم مشهور فراهم آورد. اگرچه این دکترین در رویه قضایی کشورمان هنوز فرصت جلوه نمایی نداشته است اما قانونگذار ما در سال 1386 با تدبیری معقول آن را به صورت حداقلی در بند و  ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری به رسمیت شناخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE EXAMINATION AND INVESTIGATION OF DILUTION DOCTRINE IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Majid Hoseinzadeh 2
1 Associate Professor, Islamic and Private Law Department, University of Tehran
2 LL. M. Student in Intellectual Property Rights, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of trademark legal system is protection of trademark
against any unauthorized use, so today many of existing legal systems have
provide different enforcements for breach of trademark. Well known
trademarks have always been considered as a valuable property by
legislatures and protected as a particular category of trademarks. On
contrary to infringement, Dilution doctrine, which is also named as breach of
second type, is to protect well known trademarks against any unauthorized
use and its exact purpose is to establish particular protection from owners of
trademarks so as to provide required status for protecting both consumers
and owners of trademarks. Although this doctrine has not ever had a show in
our precedent, our legislature painstakingly provided it at paragraph V of
article 32 of inventions, industrial designs and trademarks act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well Known Trademarks
  • Consumer Law
  • Trademarks Infringement
  • Trademark Enforcements
  • Dilution Doctrine