«اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم»

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

    قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود، مگر در خصوص محکوم‌ به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم‌له ادامه می‌یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تأخیر نمی‌اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تأمین از محکوم‌علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تأخیر می‌افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها