«اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم»

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

    قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود، مگر در خصوص محکوم‌ به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم‌له ادامه می‌یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تأخیر نمی‌اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تأمین از محکوم‌علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تأخیر می‌افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF REHEARING AND OBJECTION TO JUDGMENT BY A THIRD PARTY ON EXECUTION OF JUDGMENT

نویسنده [English]

  • Mehdi Hasan zadeh
Assistant Professor of law Faculty of Qom University in Private law
چکیده [English]

Civil procedure code in articles 424 and 437 has laid down deferent
effects for rehearing and objection to judgment by a third party about
execution of judgment. On base of these articles effect of rehearing is
stronger, so with rendering of writ of acceptance of rehearing, execution of
judgment stops, except about condemnation connected with property, when
obtaining of security with compensation is possible. In this case, execution
of judgment continues with obtaining of security from winning party. But,
objection to judgment, by a third party dose not suspend execution of
judgment, unless compensation of execution of judgment is impossible. In
this case, with obtaining of security from losing party, execution of judgment
suspends for a certain period of time. Aggravation of rehearing's effect is for
rendering of writ of acceptance of rehearing that strengthens probability of
overturning of judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rehearing
  • Objection to judgment by a third party
  • Execution of Judgment
  • Obtaining of suitable security