تعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

اوضاع اجتماعی انگلستان قرون وسطی پیش از پیروزی ویلیام دوک نورماندی در 1066م. بسی عقب مانده بود، لیکن پس از آن در اندک زمانی از چنان شکوفایی حقوقی و فرهنگی برخوردار شد که حتی امروز موجب تعجب و تحسین صاحبنظران شده، اما سؤالاتی هم درباره مبدأ نهادهای حقوقی مزبور مطرح نموده که هنوز پاسخ قطعی بر آن ارائه نگردیده است. لیکن برخی از حقوقدانان غربی، به ملاحظه مشابهت­هایی بین تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و کامن لو، امکان استفاده از حقوق اسلامی توسط نورمان انگلستان را بعید ندانسته­اند. تحقیق حاضر، با هدف یافتن پاسخ قطعی آن سؤالات، اقدام به تحلیل سوابق تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و انطباق آنها با مفاهیم کامن لویی مرتبط نموده و در این راستا به اسرار تاریخی فوق­العاده عظیمی دست یافته که، به باور نگارنده، نتایج چشمگیر آن منجر به اسلامی­سازی و بومی­سازی برخی از علوم انسانی خواهد گردید.   

کلیدواژه‌ها