آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم و پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس بین‌المللی کیش)

چکیده

شرط گام ابتکاری که به ظاهر رشد نوآوری را تضمین می‌کند و توسعه‌ صنعتی و اقتصادی را به دنبال دارد، علی‌رغم بهره‌مندی از فوایدبسیار، همیشه با چالش‌هایی مواجه بوده که در برخی موارد چنین چالش‌هایی با مبنای نظام اختراعات در تعارض است و نشان می‌دهد که نظام اختراعات همیشه به لحاظ اجتماعی مفید نیست. تحلیل چالش‌های مذکور عمدتاً بر اساس مبانی اقتصادیو ابزار‌های ارزیابی شرط مزبور یعنی ارزیابان و شخص با مهارت معمولی در دانش، صورت می‌گیرد. نظام اختراعات ایران نیز به لحاظ تقنینی و اجرایی در این خصوص قابل ‌انتقاد  بوده و نیازمند اصلاح است. در مقاله‌ی حاضر برآنیم تا ابتدا آسیب‌شناسی اقتصادی  راجع‌به ارزیابی شرط گام ابتکاری را ‌در نظام اختراعات بررسی، سپسمعیار مناسب را که مشابه نظام کپی‌رایت بوده، ارائه و پیشنهادات لازم را تبیین نماییم.

کلیدواژه‌ها