اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اصول کلی حقوقی مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منابع شکلی حقوق      بین الملل را تشکیل می­دهد. از نگاه حقوق بین الملل به دشواری  می توان تصویری واضح از این منبع حقوقی ترسیم کرد. به­راستی مقصود از اصول کلی حقوقی چیست و چه نقشی در ساخت امروزین حقوق بین الملل ایفا می‌کند؟. مقاله حاضر با طرح این پرسش تلاش دارد تا رابطه  این منبع حقوقی را با اصل حاکمیت بررسی کند. فرض مقاله آن است که اصول کلی حقوقی بر گرفته  از نظام­های داخلی می­توانند برای مفهوم حاکمیت شکلی تازه رقم زنند.

کلیدواژه‌ها