اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

اصل صحت از دیرباز به‌عنوان یکی از بنیان‌های فقهی- حقوقی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفته شده است. در این مقاله در آغاز با نگاهی متفاوت به تحلیل این اصل در نظام فقهی-حقوقی ایران می‌پردازیم تا ضمن بررسی سیر تحول آن در اندیشه‌های فقهی برگرفته از دیدگاه فقه سنتی و نیز دیدگاه‌های حاکم بر قواعد فقه شیعه، رویکرد واقع‌گرایانۀ فقها و سپس حقوق‌دانان در این زمینه تبیین شود و سپس همین رویکرد واقع‌گرایانه حقوقی را در «نظام بازرگانی فراملی» به‌عنوان نظام تفکری و دکترین حقوقی حاکم، در حقوق تجارت بین‌الملل و در آرای داوران بازخوانی می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PRINCIPAL OF CONFORMITY WITH THE LAW (SEHAT) IN ACCORDANCE WITH TRADITIONE OF CIVIL LAW AND LEX MERCATORI

نویسندگان [English]

  • Farhad Iranpour 1
  • Sepideh Mansouri 2
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran
2 LLM of Commercial and Financial Law, International Campus of Kish, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The principal of conformity with the law (Sehat) is recognized in Iranian legal system. In this article, at first we analyze this principle in respect with the Iranian jurisprudence in order to demonstrate the legal evaluation. Subsequently, we analyses the realistical approach of the jurist in lex mercatori in such regards with due respect to the doctrine and arbitration awards in international commercial law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic jurisprudence
  • Lex mercatoria
  • principal of conformity with the law (Sehat)
  • relaistical approcahe
الف) فارسی
1. الماسی، نجاد علی (1368)، عارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی.
2. امیری قائم مقامی، عبدالمجید (1356)، حقوق تعهدات، ج 2، نشرتهران.
3. ایران پور، فرهاد (1390)، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی، شهر دانش.
4. ایرانپور فرهاد (1391)، بازاندیشی در روش‌شناسی و شناخت‌شناسی حقوقی، رخ داد نو.
5. ایرانپور فرهاد (1392)، بازاندیشی در قاعده‌های بنیادین حقوقی، رخ داد نو.
6. بهرامی احمدی، حمید (1389)، قواعد فقه، هفتاد و هفت قاعدۀ فقهی ـ حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه امام جعفر صادق (ع).
7. بروجردی، محمدتقی (۱۳۳۵ )، نهایة الافکار.
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، فرهنگ عناصرشناسی، انتشارات گنج دانش.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، دایرة المعارف علوم اسلامی و قضایی، ج 1، انتشارات گنج دانش.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، دانشنامۀ حقوقی،ج1، انتشارات گنج دانش.
11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، فلسفۀ حقوق مدنی، نشر گنج دانش.
12. شایگان، سیدعلی ( 1342)، حقوق مدنی ایران، ج 1، نشرتهران.
13. کاتوزیان، ناصر (1362)، حقوق مدنی، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی، تهران.
14. کاتوزیان، ناصر (1364)، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، بهنشر.
15. کاتوزیان، ناصر (1385)، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، بهنشر، شرکت سهامی انتشار.
16. مشایخی، قدرت‌الله (1387)، قاعده‌های فقهی، تهران، انتشارات سمت.
 
ب) منابع عربی
17. آشتیانی، محمدبن جعفر (1315 ه.ق)، بحرالفوائد، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)
18. آخوند خراسانی، ملامحمد کاظم (بی تا)، کفایة الاصول،دو جزء در یک مجلد.
19. انصاری، مرتضی بن محمد امین (1387)، رسائل.
20. انصاری، شیخ مرتضی ( 1420 هـ.ق)، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی.
21. انصاری، شیخ مرتضی (1419، هـ.ق.)، فراید الاصول، ، مجمع الفکر الاسلامی.
22. البجنوردی، السید محمدحسین (1419 هـ.ق.)، القواعد الفقیهه، ج2،نشر الهادی، الطبعه الاولی.
23. البجنوردی، السید محمدحسین (1419 هـ.ق.)، القواعد الفقیهه، ج 2،نشر الهادی، الطبعه الاولی.
24.-جیلانی، حاج میرزا ابوالقاسم (1324 ه.ق)، جامع الشتات.
25. الحسینی المراغی، السید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، الانشر الاسلامی.
26. حلی، شیخ حسین(بی تا)، تذکرة الفقهاء.
27. رملی شمس‌الدین محمد (بی تا)، نهایه المحتاج، ج 3، ، فقه شافعی.
28.  الشهید الاول (1410، هـ.ق.)، شرح لمعه، ج 3، انتشارات داوری، قم
29. شهید اول(بی تا)، الدروس.
30. شهید ثانی (بی تا)، مسالک الافهام، شرح بر شرایع محقدر دو مجلد.
31. خوانساری شیخ موسی، منیة الطالب،تقریرات میرزا حسین نائینی، شرح بر مکاسب(بی تا)در دو مجلد، تهران، چاپخانه حیدری.
32. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم ( 1406)، حاشیة المکاسب، قم در دو مجلد.
33. طوسی،ابی جعفر محمد بن حسن معروف به «شیخ طوسی»، خلاف،چاپ سربی، قم، در سه مجلد.
34. عاملی کرکی ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی (1411ه.ق)، جامع المقاصد فی الشرح اقواعد.
35. قحرانی، شیخ یوسف، با تعلیقات شیخ علی آخوندی، حدائق الناضرة فی احکام التعرة الطاهرة: ، قم، جلد 18 به بعد.
36. مکارم شیرازی، ناصر (1411 هـ.ق.)، القواعد الفقهیه، مدرسۀ امام امیرالمؤمنین علیه السلام.
37. مؤمن سبزواری، محمد باقر بن محمد (بی تا)، کفایة الاحکام، افست، در یک مجلد اصفهان.
38. نجفی، شیخ محمد حسن ، معروف به «صاحب جواهر» (1365)، جواهر الکلام ، نجف و قم و تهران در 43 مجلد،.
39. نراقی، ملا احمد (1408، هـ.ق.) ،عواید الایام، مکتب بصیرتی، قم، الطبعه الثانیه.
40. طباطبایی یزدی آیت‌الله، سید محمد کاظم (1337 ه.ق)، العروةالوثقی .
41. نراقی، مهدی، الطبعه الاولی (1419)مستند الشیعه فی احکام الشریعه.
 
ج) خارجی
- انگلیسی
42.Cornish W.R., 1999,Intellectual property. Sweet & Maxwell.,.
43.Fawcett J.J. & Torremans P., 1998, Intellectual property rights and private international law, Oxford.
44.Fentiman F., 2005,Choice of law and intellectual property, in IIC Studies in industrial property and copy right law, V. 24., Hart, Oxford and Portland.
 
- فرانسه
45.Arminjon P. P.,(1920) L’object et la méthode du droit international privé, R.C.A.LA. III.,s.
46.Arminjon P.P., 1940, précis de Droit International Commercial Dalloz,
47.Batiffol H et Lagarde P., 1971,Traité de droit international privé, Paris,
 48.Derruppé J., 1998,Propriété industrielle. Rep., International Dalloze.
49.Galleux, J.C., 2003,Droit de la propriété industrielle, Dalloz, , p. 23  et 63.
50.Gautier P. Y., 1998,Propriété littéraire et artistique. Rep., International Dalloze.
51.Mayer P, 1991,Droit international privé, Montchrestien,.
52.Niboyet  J.P., 1949,Cours de droit international privé français, Sirey,
53.Niboyet  J. P, 1948,Traité de droit international privé français, T: V, Siery,.