مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

     پرسش اصلی در این نوشتار این است که آیا بابت تأخیر در پرداخت دیون ناشی از ضمان قهری می‌توان پرداخت زیان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه را خواستار شد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی بر این باورند که زیان دیرکرد به این دیون نیز تعلق می‌گیرد. در توجیه این باور می‌توان به اطلاق واژۀ دین در مادۀ 522 ق.آ.د.م. و نیز لزوم حمایت از زیان‌دیده که اینک در مقام طلبکار خواهان دریافت طلب خویش است، استناد کرد. گروهی دیگر مطالبۀ این زیان را ناروا می‌دانند. در تأیید این دیدگاه نیز به ظاهر مادۀ 522 ق.آ.د.م. و مبنای آن استناد می‌شود. در میانۀ این دو دیدگاه می‌توان عامل دیگری را به تحلیل افزود و آن، پرداخت خسارت از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است. در این مقاله با تأکید بر یک رای، به تحلیل این سه دیدگاه پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF LATE PAYMENT DAMAGES OF DEBT RESULTING FROM CIVIL LIABILITY WITH EMPHASIS ON CASE LAW

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohseni 1
  • Abbas Mirshekeri 2
1 Assistant Professor of Civil Procedure & Enforcement Law, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Law, Faculty of Human Sciences, University of Science and Culture, Iran
چکیده [English]

Whether for the delay in payment of debt resulting from civil liability can be demand late payment damages? In answering this question, answer of some of lawyers is Positive. They believed that late payment damages is Accrued to debt resulting from civil liability. Because, these creditors are more deserving of protection. Also, the word of debt in Article 522 of code civil procedure is absolute. Conversely, a number of legal experts have a different view. They rely to appearance and base of Article 522. Among these perspectives, there is a third view. According to this view, the date of the final judgment of the court is beginning of calculation of late payment damages. Because by this judgment, Elements of civil liability is proved and debt for creating factors of damage. In this article, we study and evaluate these perspectives with emphasis on case law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Case law
  • civil liability
  • debt
  • late payment damages
1. زندی، محمدرضا (گردآورنده)، رویۀ قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان تهران (1391)، جنگل، چاپ 1، جلد10.
2. شمس، عبدالله (1384)، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، چاپ 2، جلد 3.
3. شهیدی، مهدی (1382)،  آثارقراردادهاوتعهدات، تهران، مجد، چاپ 1.
4. کاتوزیان، ناصر (1382)،  الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، تهران، دانشگاه تهران، چاپ 3، جلد 1.
5. کاتوزیان، ناصر (1383)،  قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، چاپ 4، جلد 4.