تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

    تحقیق تحلیلی حاضر پس از پرداختن به تأمین دعوای واهی به‌عنوان تأسیسی که کمتر به آن توجه شده، و تحلیل نکات و مسائل حقوقی مربوط به آن تأمین که در لابه‌لای مواد مربوط به تأمین خواسته مطرح شده و با نگاهی به تأمین اتباع بیگانه، تأمین دعوای واهی در امور حسبی را موضوع اصلی تحقیق و تحلیل قرار داده تاجایی که امکان مستتر بودن دعوا در امور حسبی را استنتاج نموده است. فرض خوانده برای امور حسبی از سوی قانون‌گذار و ناگزیر فرض خواهان برای آن امور، زمینۀ لازم را برای ارائۀ تحلیل‌های جدیدتری در خصوص ماهیت امور حسبی و حقوق و تکالیف اطراف آن امور فراهم آورده است. به‌این‌ترتیب معلوم می‌شود که متخصصان حقوق معمولاً نگاه تنزیل‌یافته‌ای در مقایسه با نگاه قانون‌گذار به امور حسبی داشته، به بعضی از ظرفیت‌های موجود در امور حسبی توجه نکرده یا توجه کافی نداشته‌اند. روشن‌شدن بعضی از زوایای تاریک قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون امور حسبی از نتایج این تحقیق تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A LEGAL ANALYSIS ON SECURITY FOR COSTS IN PROBATE MATTERS

نویسنده [English]

  • Ahad Gholizadeh
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

After considering the security for costs as a rarely considered establishment and analyzing legal points and problems concerning that security which is located among the articles on provisional remedy, and after having a look at the security for costs against foreign claimants, present research analysis brings the security for costs in probate matters as its main subject into focus to the extent that possibility of a legal suit being hidden in a probate matter gets inferred. The Legislature’s presuming of a defendant for the probate matters and inevitably presuming of a claimant for the said matters prepares the ground for setting out newer analyses about the probate matters substance and the rights and responsibilities of the parties to those affairs. In this way, it gets clear that the law specialists in respect to the probate matters have usually adopted a diminished view in comparison to the Legislature’s one, so they have not had any or enough regard to the existent potentials in those matters. Making clear some already dark remained angles of the Civile Procedure Act and the Probate matters act is of the results of this analytical research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claimant
  • Defendant
  • Legal suit
  • Probate matters
  • Security for costs
الف) فارسی
1. احمدی، نعمت (1371). آیین دادرسی مدنی. تهران: اطلس.
2. بهشتی، محمدجواد، و نادر مردانی (1385). آیین دادرسی مدنی. جلد 2. تهران: میزان.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1348). دانشنامۀ حقوقی. جلد 1. تهران: ابن سینا.
4. حیاتی، علی‌عباس (1384). شرح قانون آیین دادرسی مدنی. تهران: سلسبیل.
5. خالقیان، جواد (1385). تامین خسارات احتمالی. تهران: نشر مهاجر.
6. ذهابی، جمال صالحی (1389). “اصل نسبی بودن رای حقوقی”، مجله حقوقی دادگستری، 41-71.
7. سریر، فرزانه (1386). آیین دادرسی مدنی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
8.. شریفی، مهدی، و مسعود انوشه‌پور (1381). شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته. تهران: نشر خط سوم.
9. شمس، عبدالله (1385). آیین دادرسی مدنی. جلد 3. تهران: دراک.
10. شمس، عبدالله (1385). آیین دادرسی مدنی. جلد 2. تهران: دراک.
11. صدرزاده افشار، محسن (1379). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. تهران: ماجد.
12. عامریون، غلامحسین (1339). “اظهار نظر در ماده 225 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی.” مجلۀ کانون وکلاء، شمارۀ 37: 10-12.
13. غمامی، مجید، و اسماعیل عرب (1390). “آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث.” فصلنامۀ حقوق 41، شماره 3: 239-257.
14. غمامی، مجید، و حسن محسنی (1391). “اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن”، فصلنامۀ حقوق 42، شمارۀ 1: 201-216.
15. فتحعلی، محمدهادی (1382). “بررسی تحولات قوانین و رویۀ قضایی در خصوص خسارت دادرسی”،  مجلۀ حقوقی دادگستری 42: 105-140.
16. کاتوزیان، ناصر (1376). اعتبار امر قضاوت‌شده در دعوای مدنی. تهران: نشر دادگستر.
17. کریمی، عباس (1386). آیین دادرسی مدنی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
18. متین دفتری، احمد (1378). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. جلد 1. تهران: مجد.
19. مدنی، جلال‌الدین (1357). آیین دادرسی مدنی. جلد 2. تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.
20. مهاجری، علی (1381). آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. جلد 2. تهران: نشر فکرسازان.
21. مهاجری، علی (1379). شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب. جلد 1. تهران: گنج دانش.
22. مهاجری، علی (1387). مبسوط در آیین دادرسی مدنی. جلد 2. تهران: فکرسازان.
23. نوکنده‌ای، عزیز (1380). تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. تهران: دانش نگار.
24. واحدی، قدرت‌الله (1378). آیین دادرسی مدنی. جلد 2. تهران: نشر میزان.
25. واحدی، قدرت‌الله (1377). آیین دادرسی مدنی. جلد 3. تهران: نشر میزان.
 
ب) خارجی
26.Corrin Care, Jennifer (2004). Civil Procedure and Courts in the South Pacific. London: Cavendish Publishing Limited.
27. Fastcase. (2012). Texas Advance Sheet. Advance Sheet, Washington, D.C.: Fastcase.
28.Goldenberg, Renee (2014). Florida Family Law & Practice, Vol. 1, Florida: James Publishing, Inc..
29. Grainger, Ian, and Michael Fealy (2000). The Civil Procedure Rules in Action. London: Cavendish Publishing Ltd..
30.Grubbs, Shelby R. (2003). International Civil Procedure. Hague: Kluwer Law International.
31.Haymond, Creed, John C. Burch, John H. McKune (1872).  Code of Civil Procedure of the State of California. Sacramento: T. A. Springer.
32.Mullenix, Linda S (2014).  Civil Procedure. USA: West Academic Publishing.
33.Musyoka, William (2010).  Law of Succession. Nairobi: LawAfrica Publishing (K) Ltd.
34.Oppong, Richard Frimpong (2013).  Private International Law in Commonwealth Africa. New York: Cambridge University Press.
35. Wagatsuma, Manabu (2012). “Recent Issues of Cost and Fee Allocation in Japanese Civil Procedure.” At the Cost and Fee Allocation in Civil Procedure - A Comparative Study, by Mathias Reimann, 195-201. USA: Springer.