صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدة علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

     نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرح‌شده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، به‌ویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را از‌دست داده‌اند. به دلیل منافع سیاسی ازجمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود هم‌گرایی فزایندۀ کشورها همچنان قواعد غیرمنصفانۀ صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتنی بر تابعیت، حفظ شده و در سایۀ اجرای آیین‌نامۀ اروپایی بروکسل یک، گسترش فوق‌العاده‌ای یافته است. در ایالات متحدۀ امریکا نیز دادگاه‌ها با تفسیر موسع از معیار حداقل تماس، اعمال صلاحیت‌های افراطی ناشی از عبور یا توقیف اموال را توجیه می‌نمایند. بازنگری در قواعد صلاحیت بر مبنای ضرورت ارتباط میان دعوی و مرجع رسیدگی و نیز انعقاد معاهدات بین‌المللی، روابط خصوصی بین‌المللی را از تلاطم تصمیمات مبتنی بر اغراض سیاسی مصون نگه می‌دارد و ضمن حفظ حقوق همۀ اصحاب دعوی، موجبات انجام دادرسی عادلانه را فراهم می‌‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXORBITAN JURISDICTION IN FORUMS CONFLICT

نویسنده [English]

 • Reza Maghsoody
Assistance Professor, Law Department, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

Absence of enough connection between forum and action is principal reason for existence of exorbitant jurisdiction. Some jurisdictional rules such as conclusion place of contract in the historical ground especially revolution of communication instrument has lost its logical ground. Because of political interest such as protection of forum nationals, spite of states increasing cooperation has been yet remained unfair rules of jurisdiction. Exorbitant jurisdiction based on nationality has been preserved in French and in the light of Brussels 1 has finded extraordinary development. Courts In U.S. with expansive interpretation of minimum contact criteria, has justified exorbiant jurisdictionsderived from transient or attachment. Reexamination of jurisdictional ruleson the base of necessaryconnection between forum and action and also conclusion of international agreements will safe international private relations from agitated decisions grounds on political purposes and provide causes of just litigation in the meantime of preserving of litigant parties rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attachment Jurisdictiont
 • Fairly Jurisdiction
 • Nationality
 • Transient Jurisdiction
 1. الف) فارسی

  1. السان، مصطفی (1385)، بررسی نحوۀ تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، شمارۀ نوزدهم.
  2. الماسی، نجادعلی (1384)، حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ سوم، نشر میزان.
  3.  شمس، عبدالله (1380)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان.
  4.  صفایی، سیدحسین (1388)، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ دوم، بنیاد حقوقی میزان.
  5.  غمامی، مجید و محسنی، حسن (1390)، آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار.
  6.  کریم‌کاشی، رضا (1390)، شرایط اجرای حکم خارجی بر مبنای امر مختوم، مجلۀ اندیشه‌های حقوق خصوصی، سال هشتم، شمارۀ هجدهم.

   

  ب) انگلیسی

  1. Clermont, Kevin (2006) Exorbitant Jurisdiction, Maine Law Review, Vol. 58:2

  2. Eng, Emily (2012)A New Paradigm: Domicile As The Exclusive Basis For The Exercise Of  General Jurisdiction Over  Individual Defendants, Cardozo Law Review , Vol. 32:845

  3. Freer, Richard (2013) American and European Approaches to Personal Jurisdiction Based Upon Internet Activity, Emory University School of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Research Paper No. 07-15, http://ssrn.com/abstract= 1004887

  4.Grossi, Simon (2012) Rethinking the Harmonization of Jurisdictional Rules, Tulane Law Review, Vol.86:623

  5. Gottschalk, Eckart (2007) Conflict of Laws in a Globalized World, Cambridge University Press

  6. Hartley, Trevor (2009) International Commercial Litigation, Cambridge University Press

  7. http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/2001r0044.htm Last visited 2014/6/1

  8. Jerker, Dan (2007) Private International Law and Internet,  Kluwer international Law, First edition

  9. Magnus Ulrich,  Mankowski Peter (2007) European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation, Sellier. European Law Publishers

  10.  Mills, Alex (2009) the Confluence of Public and Private International Law, Cambridge University Press

  11. O’Brien, John (1999) Conflict of Laws, Second Edition, Cavendish Publishing Limited

  12. Parrish, Austen (2006) Sovereignty, Not Due Process: Personal Jurisdiction over Nonresident Alien Defendant, Wake Forest Law Review, Volume 41

  13. Palmer, John R.B., Clermont, Kevin M, (2004) French Article 14 Jurisdiction, Viewed from the United States. Cornell Law Faculty Publications. Paper 13,http://scholarship.law.cornell. scholarship.law.cornell.edu/lsrp_papers/13