موازین ارزیابی رقابتی ادغام‌های ناظر بر مالکیت‌های فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

    ادغام بنگاه‌ها با هدف دستیابی به دارایی‌های فکری در دو دهۀ اخیر، روند فزاینده‌ای یافته و به همان اندازه، حساسیت حقوق رقابت در کنترل مؤثر آنها نیز فزونی گرفته است. اگرچه حقوق رقابت موازین کلی ناظر بر ادغام‌ها را در حیطۀ مالکیت‌های فکری نیز به‌طور همسانی اعمال می‌کند، ویژگی‌های این دست دارایی‌ها مستلزم لحاظ مؤلفه‌های خاصی است که در چارچوبی نظام‌مند، امکان ارزیابی دقیق وضعیت رقابتی آنها را امکان‌پذیر سازد. این مقاله می‌کوشد تا با تعمق در راهکارهای حقوق آمریکا و اتحادیۀ اروپا، به ابعاد خاص ادغام‌های حول حقوق فکری بپردازد و تأثیرات آن بر نوآوری و پیشرفت تکنولوژیک را آشکار ساخته و در نهایت سرنوشت رقابتی ادغام‌های یادشده را تعیین کند؛ درحالی‌که پیچیدگی موضوع و تحولات روزافزون، نظام‌های حقوقی را به سمت بازنگری شاخص‌های ارزیابی ادغام‌ها و تمرکز هرچه بیشتر بر ویژگی‌های بازارهای پرتحول نوآوری و فناوری سوق داده است، رهیافت کنونی نظام رقابتی ادغام در حقوق ایران، در غیاب سیاست رقابتی مشخص در قبال مالکیت‌های فکری، در بند کاستی‌ها و ابهامات و رویکردهای خطایی گرفتار آمده که نیازمند اصلاح جدی و تدارک چارچوب حقوقی شفاف و جامع است.   

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

غفاری فارسانی، بهنام (1393). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، چ 1، تهران: میزان.

ب) انگلیسی

American Bar Association, (2007). Intellectual Property and Antitrust Handbook, American Bar Association, USA

Anderman, Steven, (2007). The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy, Cambridge University Press, UK

Blair, Roger & Sokol, Daniel, (2014). The Oxford Handbook of International Antitrust Economics, V. 1, Oxford University Press, UK

Bryer, Lanning & Lebson, Scott, (2003). "Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions"; Available at: http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/mergers.pdf. Last visited:2/9/2016

Carstensen, Peter & Farme, Susan, (2008). Competition Policy and Merger Analysis in Deregulated and Newly Competitive Industries, Edward Elgar Publishing, UK

Cortes, Sonia, (2002). From Negotiation to Antitrust Clearance:National and International Mergers in the Third Millennium, Kluwer Law International, Netherlands

Dabbah, Maher & Lasok, Paul, (2008). Merger Control Worldwide, Cambridge University Press, UK

Drexl, Josef, (2008). Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, Edward Elgar, UK

"European Commission Competition policy brief EU merger control and innovation", (2016). Available at: http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_001_en.pdf. Last visited:2/9/2016

Ezrachi, Ariel, (2012). Research Handbook on International Competition Law, Edward Elgar Publishing, UK

FTC & DOJ (2006). Commentary on the Horizontal Merger Guidelines, DIANE Publishing, USA

Ghidini, Gustavo, (2010). Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, Edward Elgar, UK

Gore, Daniel et al, (2013). The Economic Assessment of Mergers under European Competition Law, Cambridge University Press, UK

Hutton, Susan, (2014). Intellectual Property & Antitrust in 20 Jurisdictions Worldwide, Law Business Research Ltd, UK

Kariyawasam, Rohan, (2011). Chinese Intellectual Property and Technology Laws, Edward Elgar Publishing, USA

Leslie, Christopher, (2011). Antitrust Law and Intellectual Property Rights: Cases and Materials, Oxford University Press, UK

Lindsay, Alistair & Berridge, Alison, (2012). The EU Merger Regulation: Substantive Issues, Sweet & Maxwell, UK

Malinauskaite, Jurgita, (2011). Merger Control in Post-Communist Countries EC Merger Regulation in Small Market Economies, Rutledge, UK

Markovits, Richard, (2014). Economics and the Interpretation and Application of U.S. and E.U. Antitrust Law, Volume II, Springer Science & Business Media, Germany

Middleton, Kirsty, (2015). Blackstone's UK & EU Competition Documents, Oxford University Press, UK

Niels, Gunnar et al, (2011). Economics for Competition Lawyers, OUP Oxford, UK

Oinonen, Mika, (2010). Does EU Merger Control Discriminate Against Small Market Companies?, Kluwer Law International, Netherlands

Pignataro, Paul, Mergers, (2015). Acquisitions, Divestitures, and Other Restructurings, John Wiley & Sons, USA

Proger, Philip & Oliver, Andgeo, (2008). "Antitrust Angle: Antitrust Implications of Mergers and Acquisitions Involving Intellectual Property", West Legalworks Journal, V. 12, I. 3

Schade, Vincent, (2014). Successful Management of Mergers & Acquisitions: Development of a Synergy Tracking Tool for the Post Merger Integration, Anchor Academic Publishing, Germany

Schwalbe, Ulrich & Zimmer, Daniel, (2009). Law and Economics in European Merger Control, OUP Oxford, UK

Sokol, Daniel, & Fishkin, James, (2011). "Antitrust Merger Efficiencies in the Shadow of the Law", Vanderbilt Law Review En Banc, V. 64

Sturiale, Jennifer, Variety, (2014). "Mergers, and Consumer Well-Being: Towards a Capability Approach to Merger Law", West Virginia Law Review, V. 117

Trattner, Marina, (2016). Assessment of Anti-innovative Mergers in High Technology Markets, Master Thesis, Lund University, Sweden

Vakerics, Thomas, (2015). Antitrust Basics, Law Journal Press, USA

Weinreich-Zhao, Tingting, (2015). Chinese Merger Control Law, Springer, Germany

Willis, Peter, (2013). Introduction to EU Competition Law, CRC Press, UK