انقلاب کانتینر و آثار آن در حقوق حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

از دهۀ 1960 میلادی، صنعت حمل‌ونقل تحولی را به خود دید که به‌دلیل رقم زدن شرایطی متفاوت از گذشته، از آن به «انقلاب کانتینر» تعبیر می‌شود. کانتینر در عین حال که دستاوردهای فراوانی مانند افزایش سرعت، ایمنی و امنیت حمل کالا و کاهش هزینۀ حمل به ارمغان آورد، مسائلی را در دنیای حقوق ایجاد کرد که مناقشه بر سر آنها همچنان ادامه دارد. ماهیت حقوقی کانتینر (اینکه از حیث تعیین میزان مسئولیت متصدی حمل دریایی یک «بسته» به‌شمار می‌رود یا خیر)، تبیین روابط حقوقی ناشی از صدور بارنامه‌های متعدد (بارنامة گروپاژ و بارنامة داخلی) برای یک کانتینر و نیز قراردادهای اجارۀ جایگاه کانتینر (اسلات)، تعیین شخص مسئول در صورت ورود خسارت به بار موجود در کانتینر (درحالی‌که کانتینر پلمپ‌شده در اختیار متصدی حمل قرار می‌گیرد) و مسئولیت خسارت ناشی از چیدمان نامناسب بار در کانتینر یا چیدن کانتینر در عرشۀ کشتی در زمرۀ مهم‌ترین مسائلی است که در پی انقلاب کانتینری در حقوق حمل‌ونقل ظهور یافته و در این مقاله بررسی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONTAINER REVOLUTION AND ITS IMPLICATIONS ON SHIPPING LAW

نویسنده [English]

 • Mojtaba Eshraghi Arani
Assistance Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

From the 1960s, the shipping industry experienced a tremendous change, that due to the different conditions than the past known as the “container revolution”. Container while brought abundant achievements such as increasing speed, safety and security of transportation and reduced shipping created law issues that are still controversial. Container's Legal Nature(whether determining the amount of responsibility for shipping, is a "package" or not), explanation of various relationships arising from issuance of several bills of lading (groupage BLs and house BLs) for one container as well as container position contracts(SLOT), determining the liable person in the case of damages to the cargo (while the sealed container is provided to the Carter), and  liability for incorrect stowage of cargo in the container or stowage of container on the deck is the most important issues that emerged following the container revolution in shipping law and has been analyzed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bill of lading
 • Package
 • Charter party
 • Transportation
 • Deck
 • Container
 • Groupage
 1. الف) فارسی

  1. اشمیتوف، کلایو ام.، (1378). حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمۀ دکتر بهروز اخلاقی و همکاران، ج 2، چ اول، تهران: سمت.
  2. جعفری، فیض‌اله؛ مختاری، مهرناز (1395). «شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976)»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 55، ص 233-211.
  3. لوینسون، مارک (1397). کانتینر: کانتینر دنیا را کوچک‌تر و اقتصاد جهانی را بزرگ‌تر کرد، ترجمۀ محسن شفیع‌زاده، انتشارات دنیای  اقتصاد.

   

  ب) انگلیسی

  1. Angus, David W., (1968). “Legal Implications of the Container Revolution in International Carriage of Goods”, McGill Law Journal, Vol. 14, pp. 395-429.
  2. Bonassies, Pierre et Scapel, Christian, (2007). Traité de droit Maritime, 2nd edition, L.G.D.J, Paris.
  3. Bonassies, Pierre, (2009). Le droit du transporteur maritime de conteneurs à l’orée du XXIe siècle, DMF Paris.
  4. Bordahandy, Jean-Pierre, (2005). “Containers: a Conundrum or a concept?” Journal of International maritime Law, Vol. 2, pp. 342-371.
  5. Brodie, Peter, (2013). Commercial Shipping Handbook, second edition, Informal Law. 
  6. Calamari, J. A. (1977). “Container revolution and the $500 package limitation conflicting approaches and unrealistic solutions: proposed alternative”, St. John's Law Review, Vol. 51, pp. 687-716.
  7. Cissé, Y. (2004). ‘Commissionnaire de transport, le non vessel operating common carrier, le consortium maritime: Sont-ils transporteurs maritimes‘, le. Revue Générale de Droit, Vol. 34, No.3, pp 407-430.
  8. Clarke, Malcolm, (2009). International Carriage of Goods by road, CMR, 5th edition, New York, Informa Law.
  9. Glass, David A., (2012). Freight Forwarding and Multimodal transport Contracts, Routledge Taylor & Francis, 2nd edition.
  10. Meagen Leary, (2003). “Say What You Mean and Mean What You Say: Edging towards a Workable Container Solution”, Tulane Maritime Law Journal 28, No. 1, pp. 191-234.
  11. Nikaki, Theodora and Soyer, Baris, (2018) Enhancing Standardization and Legal Certainty through Standard Charterparty Contracts- the NYPE 2015 Eperience, in Charterparties: Law, Practice and Emerging Legal Issues, edited by Baris Soyer and Andrew Tettenborn, Informa law, 1st edition.
  12. Nossal, Shane, (1995). “The legal status of freight forwarders’ bill of lading”, Hong Kong Law Journal, Vol. 25, pp. 78-95.
  13. Reilly, M. T. (2001). “Identity of the carrier: Issues under slot charters”, Tulane Maritime Law Journal, Vol. 25, No. 2, pp. 505- 518.
  14. Simon, Seymour, (1977). “Container Law: A Recent Reappraisal”, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 8, no. 4, pp. 489-496.
  15. Sharpe, R. and Steiner, M. E. (1983). “The container as customary freight unit: Round two of the container debate”, South Texas Law Journal, Vol. 24, pp. 513-532.
  16. Schmeltzer, Edward & Peavy, Robert A., (1970) “Prospects and Problems of the Container Revolution”, Transportation Law Journal Vol. 2, No. 2, pp. 263-299.
  17. Schramm, Hans-Joachim, (2012). Freight Forwarder’s intermediary Role in Multimodal Transport Chains, A Social Network Approach, Springer-Verlag, Heidelberg, 1st edition.
  18. Tetley, William, (2008). Marine Cargo Claims, 4thedition, Vol. 1 Thomson Carswell, Quebec.