آثار ملغی‌الاثر شدن حکم قطعی تخلیۀ مستأجر در حقوق دادرسی طرفین و ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پس از پیش‌بینی حمایت‌های گوناگون از مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356،مادۀ 28 این قانون چتر حمایتی خود را حتی به پس از قطعی شدن حکم تخلیۀ مستأجر، گسترش دادهاست. براساس این حکم، در صورت پرداخت نکردن حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع حکم درمهلت مقرر (قانونی یا قراردادی) یا عدم درخواست اجرای حکم تخلیه توسط موجر در مدت یکسال از ابلاغ حکم مذکور به موجر، حکم قطعی تخلیه، بی‌اثر (ملغی‌الاثر) می‌شود. این بی‌اثر شدنحکم در رابطۀ قراردادی (عقد اجاره) و حقوق و تکالیف دادرسی موجر و مستأجر در همان دعوا یادعوای احتمالی تازه‌ای که میان طرفین در می‌گیرد، چه آثاری بر جای می‌نهد؟ دادگاه رسیدگی‌کنندهچه اختیار و تکالیفی دارد؟ قانون، رویۀ قضایی و حتی دکترین توجه چندانی به این امر نداشته‌اند، امامی‌توان گفت حکم ملغی‌الاثر، پس از آن (بی‌اثر شدن)، در عالم حقوق وجود ندارد؛ نه قابل اعتراضو اجراست نه مانع از طرح دعوای دوبارۀ موجر و نه حتی قابل استناد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSEQUENCES OF NULLIFIED (INEFFECTIVENESS OF) TENANT DISCHARGE VERDICT IN THE LITIGATION OF PARTIES AND THIRD PARTIES

نویسنده [English]

  • Pejman Mohammadi
Professor in Private and Intellectual Property Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The tenant has received a wide range of support according to lessor and lessee relations Act approved in 1978; Article 28 of the Act, has expanded its support even after the final discharge verdict. Based on this Article, final discharging verdict will be nullified in the case of non-payment of the right of Good Will within specified deadline (contractual or legal) by lessor, or non-request for execution of discharge verdict by the lessor within one year from the notification to lessor. Here are some questions arise about; what are the consequences of nullified verdict in contractual relationship (lease agreement) and litigation rights and obligations of lessor and lessee in that case or even possible new claims? What are the authorities and duties of the court of? In this regard, legislation, judicial procedure and even doctrine have not paid much attention to the issue; however, it can be said that there is no nullified verdict in law after nullification (ineffectiveness); that is not objectionable or applicable or preventing renewed lawsuit proceedings by lessor, nor can it even be relied on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Res judicata
  • Discharging verdict
  • Litigation rights
  • Contractual rights
  • Nullified verdict (Ineffectiveness verdict)
  • Termination of lease agreement
احمدی، نعمت (1374). بررسی قوانین مالک و مستأجر، چ اول، تهران: اطلس.
ایزانلو، محسن (1391). اعتبار امر قضاوت‌شده در دعوای انتقال مال غیر، نقد رویۀ قضایی، چ اول، تهران: جنگل، ص 124- 113.
حسینی، سید محمدرضا (1387). روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1376 در رویۀ قضایی، چ سوم، تهران: مؤسسۀ فرهنگی نگاه بینه.
حیاتی، علی‌عباس (1390). اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی، چ اول، تهران: میزان.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382). فرهنگ عناصرشناسی، چ اول، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
شمسی‌پور، غلامرضا (1388). حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، چ اول، تهران: بکا.
صفایی، سید حسین (1382). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، چ اول، تهران: میزان.
فلاح، محمدرضا (1388). ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، ج 2، چ دوم، تهران: جنگل.
کاتوزیان، ناصر (1378). حقوق مدنی درس‌هایی از عقود معین، ج 1، چ دوم، تهران: کتابخانة گنج دانش.
----------- (1376). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج پنجم، چ دوم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، تهران.
کاشانی، محمد (1354). «روابط مالک و مستأجر جزء در عقد اجاره»، مجلۀ کانون وکلا، ش 133، ص 62- 55.
کشاورز، بهمن (1382). سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، چ چهارم، تهران: کشاورز.
محمدی، پژمان (1394). جایگاه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در نظام حقوقی ایران، چ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
نوبخت، یوسف (1372). اندیشه‌های قضایی، چ چهارم، تهران: کیهان.
نهرینی، فریدون (1392). ایستایی اجرای حکم دادگاه، چ اول، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
----------- (1390). اعادۀ دادرسی به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه، چ اول، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
یوسف‌زاده، مرتضی (1390). حقوق مدنی 6، عقود معین، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.