تأمین هزینه‌های داوری از سوی شخص ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تأمین هزینه‌های داوری از سوی شخص ثالث، پدیده‌ای نوظهور در داوری است که براساس آن،‌ شخص ثالث هزینه‌های مربوط به رسیدگی داوری را در قبال سهیم شدن در منافع حاصل از رأی داوری که احتمالاً به نفع طرف مورد حمایت صادر می‌شود، می‌پذیرد. حتی یک طرف اختلاف که مشکلی در پرداخت هزینه‌های داوری ندارد نیز می‌تواند به‌منظور گریز از عواقب ناشی از شکست در داوری، موافقت‌نامۀ تأمین هزینه‌های داوری را با یک شخص ثالث منعقد کند. با اینکه شخص ثالث نقش چشمگیری در اجرای حق طرف‌های اختلاف در دسترسی به دادگاه خواهد داشت، این شخص طرف اختلاف محسوب نمی‌شود و بدیهی است در مواردی از جمله اخذ تأمین برای هزینه‌های رسیدگی طرف مقابل، نمی‌توان تعهدی را بر او بار کرد. علاوه‌بر ضرورت افشای هویت شخص ثالث از سوی طرف مورد حمایت برای مرجع داوری، داوران نیز ملزم‌اند تا هرگونه ارتباط خود با این شخص را آشکار سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FINANCING OF ARBITRATION BY A THIRD PARTY

نویسندگان [English]

 • Heybatollah Najandi Manesh 1
 • Vahid Bazzar 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D in Public International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Financing of arbitration by a third party is an emerging phenomenon in the arbitration whereby a third party incurs the costs of arbitration proceedings in return for sharing the benefits of the arbitral award, which is likely issued in favor of the supported party. Even a party who has no problem of paying the arbitration fees may conclude an arbitration financing agreement with a third party in order to avoid the consequences of failure in arbitration. Although the third party play a significant role in enforcing the right of the parties to access to justice, this person is not a party to the dispute and it is obvious that in some cases such as obtaining security for other party's proceedings costs, no obligation can be imposed on him. In addition to the need to disclose a third-party identity on behalf of supported party for arbitration, arbitrators are required to disclose any connection to this person.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obtaining security
 • Conflict
 • Security for costs
 • Third party
 • Arbitration benefits
 1. الف) فارسی

  1. انصاری، اعظم؛ معبودی نیشابوری، رضا (1398). «شرایط قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللی»، فصلنامة مطالعات حقوق خصوصی، دورة 49، ش 2، ص 195-177.
  2. خدابخشی، عبدالله (1395). «موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری»، دوفصلنامة دانش حقوق اقتصادی، سال بیست‌وسوم، ش 9، ص 89-70.
  3. سید کریمی، سید علی (1395). تأمین مالی داوری بین‌المللی توسط شخص ثالث، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتة حقوق اقتصادی در دانشگاه شهید بهشتی.
  4. رضایی، علی (1395). «مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی»، فصلنامة مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورة 8، ش 3، ص 49-19.
  5. عزیزی، ستار؛ بذّار، وحید (1398). «دفاع مصونیت دولت پس از ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی»، مجلة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، سال چهل‌ونهم، ش 2، ص 490-471.

   

  ب) انگلیسی

  1. Born, G. B. (2014). International Commercial Arbitration, Kluwer Law International.
  2. Clanchy, James. (2016). "Third Party Funding in Arbitration: Breaking down Barriers and Building Bridges", Croat. Arbitration Yearbook, Vol. 23, pp. 53-69.
  3. Cremades, B. M. (2012). "Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration", Spain Arbitration Review, Vol. 13, pp. 175-193.
  4. Daele, Karel. (2012). Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Arbitration, Kluwer Law International.
  5. De Brabandere, Eric and Lepeltak, Julia. (2012). "Third Party Funding in International Investment Arbitration", ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Vol. 27, Issue. 2, pp. 1-19.
  6. Flake, Collin R. (2015). "Third Party Funding in Domestic Arbitration: Champerty or Social Utility?", Dispute Resolution Journal, Vol. 70, No. 2, pp. 109-123.
  7. Galagan, Dmytro & Zivkovic, Patricia. (2015). "If They Finance Your Claim, Will They Pay Me If I Win: Implications of Third Party Funding on Adverse Costs Awards International Arbitration", European Scientific Journal, pp. 1-18.
  8. Garimella, Sai Ramani. (2014). "Third Party Funding in International Arbitration: Issues and Challenges in Asian Jurisdictions", AALCO Journal of International Law, Vol. 3, Issue. 1, pp. 45-60.
  9. Haifan, Hu. (2017). "Regulation of Third Party Funding in International Commercial Arbitration - Perspective from Hong Kong", SSRN Electronic Journal, pp. 1-20.
  10. Harwood, Miriam K. ; Batifort, Simon N. & Trahanas, Christina. (2017), "Third-Party Funding: Security for Costs and other Key Issues", The Investment Treaty Arbitration Review, edited by Barton Legum, Business Research Ltd, pp. 103-121.
  11. Horodyski, Dominik & Kierska, Maria. (2017). "Third Party Funding in International Arbitration Legal Problems and Global Trends with a Focus on Disclosure Requirement", Nauki Spoleczne, Vol. 19, pp. 63-80.
  12. Pedroso, Sara. (2017). "Independence and Impartiality: Third-Party Funding in International Investment Arbitration, SSRN Electronic Journal.
  13. Ross, A. (2012). The Dynamics of Third-Party Funding, Global Arbitration Review", Vol. 7, No. 1, pp. 1-16.
  14. Sahani, Victoria Shannon. (2017). "Reshaping Third-Party Funding", Tulane Law Review, Vol. 91, No. 3, pp. 405-472.
  15. Shaw, Gary. (2016). "Third-Party Funding in Investment Arbitration: How Non-Disclosure Can Cause Harm for the Sake of Profit", Arbitration International, Vol. 33, Issue. 1, pp. 109-120.
  16. Svoboda, Ondrej and Kunstyr, Jan. (2016). "Third Party Picks Up the Bill? Costs Issues Relating to Third Party Funding in Investment Arbitration", CYIL, Vol. 7, pp. 427-435.
  17. Trusz, Jennifer A. (2013). "Full Disclosure? Conflicts of Interest Arising from Third-Party Funding in International Commercial Arbitration", The Georgetown Law Journal, Vol. 101, pp. 1649-1682.
  18. Van Boom, Willem H. (2011). "Third-Party Financing in International Investment Arbitration", SSRN Electronic Journal, pp. 1-67.
  19. Wadia, Anish and Rawat, Shivani. (2018). "Third-Party Funding in Arbitration - India's Readiness in a Global Context", Transnational Dispute Management, Vol. 15, pp. 1-24.