فرانسوا ژنی و بنیادهای حاکم بر تدوین حقوق موضوعه تأملی بر تعامل متافیزیک و واقعیت در ایجاد حقوق موضوعۀ خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

      تعامل متافیزیک و واقعیت را، باید دغدغة فیلسوفان حقوق نیمة اول سدۀ بیستم دانست؛ بنیادهای طبیعی، تاریخی، عقلی، و ایده‌آل فرانسوا ژنی، که پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند، چارچوب همان تعامل‌اند و تدوین علمی حقوق موضوعه، به تعبیر ژنی، را نتیجه می‌دهند. اگرچه بنیاد عقلی، از اهمیت بیشتری در میان این بنیادها برخوردار است، اما، این عقل، از یک‌ سو، تنها، کاشف اصول برآمده از طبیعت اشیای برتر است و بنا نیست جایگزین چنین طبیعت اشیایی که مبنای اعتبار هنجار است، باشد؛ از سوی دیگر، این عقل، متأثر از بنیاد طبیعی و تاریخی است. اشراق تجربی نیز مبنای بنیاد ایده‌آل است و مؤلفه‌های خود را، از خارج از ذهن اخذ می‌کند و نقش هدایتگری را بر عهده دارد و بناست مکمل عقل باشد. چنین چارچوبی، نه گذار از نهاد به قرارداد را آرمان خود در حقوق موضوعة خانواده می‌داند و نه عقد نکاحی را نتیجه می‌دهد که گزارة طبیعی اختلاف جنس را نادیده بینگارد؛ اصل استحکام و استمرار خانواده را به چالش نمی‌کشد و در عین حال، نظام خانواده را از تکامل باز نمی‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

François Gény and the Foundations Governing ‎the Creation of the Positive Law:‎ Thinking About the Interaction of Metaphysics ‎and Reality in the Creation of Positive Family ‎Law

نویسنده [English]

 • Mahdi Shahabi
Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The scientific formulation of positive law is the basis of François Geny's thought. However, Geny is well aware that if the term "scientific" means extreme scientism of the late nineteenth century, it will result in a positive law that lacks a metaphysical element. However, Geny knows that man is not just matter; it is also the Espirit. Geny refers to a human being who is social, rational, and free, the human being who worries about where he came from, why he came, and where he is going, i.e., the same man that Maulana Jalaluddin Rumi also speaks of his inner voice. However, Geny does not want to fall into the trap of liberal metaphysics of modern natural law and conclude positive law based on the ideology of individualism and the liberal positive law of the family.
Thus, like the philosophers of law in the first half of the twentieth century, he seeks to pursue the interaction of metaphysics and reality as serious concerns. The natural, historical, intellectual, and ideal foundations of François Geny’s thought, which are inextricably linked, are the framework of the same interaction and result in the scientific formulation of positive Law. Real foundations are a set of facts that take precedence over the human mind and human will: physical nature, moral nature, human psychological construction, religious feelings, social and geographical environment situation, the economic situation, and the political or social forces in society The historical foundation does not mean merely some of the socio-historical foundations that potentially and indirectly influence the formation of the law of the present generation. Rather, it refers to norms that, in addition to being the product of the passage of time, manifest themselves as existing law and are responsible for guiding human behavior. The ideal foundation is based on experimental intuition which senses the heartbeat of a social organism and is aware of the mystery of the rules that guide the organism to its areas. Such intuition is related to pragmatism and, of course, should not be confused with Bergson's intuition, which is based on the opposition of intuition and action, and it is the intuition of reason which connects intuition to metaphysics rather than to reality.
Although the rational foundation is more important among these foundations, it does not mean that metaphysics takes precedence over reality; since this reason, on the one hand, is the sole discoverer of the principles derived from the nature of superior objects, and is not intended to replace such nature of objects, which is the basis of the validity of the norm. On the other hand, this intellect is influenced by natural and historical foundations. The empirical nature of intuition also does not negate its guiding role. This intuition is complementary to reason.  However, Geny does not place this foundation at the top of its foundations so that experimental intuition does not pave the way for the passage of the nature of superior objects and spiritual intuition; it is an intuition that interacts with the nature of objects, and for Geny to be sure of this interaction, it attributes an experimental description to this intuition and considers it a complete and, of course, evolutionary experience.
Geny’s positive law of the family is based on these four foundations; the point is, however, that intuition of Geny may also result in the socialization of family law if it results in the principle of monogamy and leads to the relative liberation of man from position. In this way, one can critique Geny’s idea, arguing that the end of this evolution is uncertain and does not follow a definite linear path. It should not be forgotten, however, that spiritual intuition prevents this socialization from leading to full institutionalism; both the natural foundation and the historical foundation prevent this spiritual intuition from leading to liberalism and the transition from institution to private contract in the family law system. In any case, the foundations of Geny’s thought are inconsistent with his legalism, which is the result of state positivism. 
Empirical intuition is also the basis of the ideal foundation, and such a framework neither sees the transition from institution to contract as its ideal in family law, nor does it conclude marriage that ignores the natural proposition of gender difference; the principle does not challenge the strength and continuity of the family, and at the same time, does not prevent the family system from evolving.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Métaphasique
 • Réalité
 • Donnée
 • Droit naturel
 • Intuition
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. شهابی، مهدی (1390). «فرایند اجتماعی شدن حقوق و تأثیر آن بر نظام حقوقی»، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 41، ش 1، ص 277 ـ 259؛ https://jlq.ut.ac.ir/article_29593.html (21 دی‌ماه 1399).
  2. --------- (1394). «قرارداد به‌مثابة قانون طبیعی (عقلی)، تأملی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در نظام حقوق قراردادهای ایران و فرانسه»، فصلنامة مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دورة 6، ش 2، ص 625 ـ 601؛ 10.22059/JCL.2015.55778(12 آذرماه 1399).
  3. کاتوزیان، ناصر (1380[الف]). «ستایش قرارداد یا ادارة قرارداد»، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 52، ش 826، ص 135 ـ 111؛ https://jflps.ut.ac.ir/article_12605.html (17 اسفندماه 1399).
  4. ---------- (1380[ب]). فلسفة حقوق، ج 1، تعریف و ماهیت حقوق، چ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  5. وکس، ریموند (1389). فلسفۀ حقوق، از حقوق طبیعی تا پسامدرنیسم، ترجمۀ فاطمه آبیار، تهران: رخداد نو.

   

  ب) خارجی

  6. Brimo, Albert (1978). Les grands courants de la philosophie du droit et de l’Etat, nouvelle édition refondue, Paris, édition A. Pedone.

  7. Capitant, Henri (1911). "Les notions fondamentales du droit privé d’après le livre de M. Demogue", In. Revue trimestrielle de droit civil, 1911, t. x, pp. 709 – 741; https ://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/droit-civil-2?mode=desktop (Accessed 11 avril 2019).

  8. Dabin, Jean (1928). « La notion du droit naturel et la pensée juridique contemporaine « In. Revue néo-scolastique de philosophie, 30ᵉ année, Deuxième série, n°20, pp.418461 ;https ://www.persee.fr/doc/phlou_0776555x_1928_num_30_20_2521# :~ :text=Suivant%20l’id%C3%A9e%20premi%C3%A8re%2C%20le,sorte%20d’instinct%203) (Accessed 22 septembre 2000).

  9. Durand, Paul (2005). La politique contemporaine de sécurité sociale. Avec préface de Xavier Prétot. Paris. Dalloz. 2e édition.

  10. Eric Millard (1995).  « Hauriou et la théorie de l’institution », Revue Droit et Société, n° 30/31, pp.361-412 ; https ://www.persee.fr/issue/dreso_0769-3362_1995_num_30_1 (Accessed 18 aout 2017)

  11. Gény, François (1914). Science et Technique en droit privé positif, T. I, Paris, Recueil Sirey. 1e édition

  12. -------------- (1927). Science et Technique en droit privé positif, T.II, Paris, Recueil Sirey, 2e édition,

  13. ---------------- (1930). Science et Technique en droit privé positif, T. IV, Paris, Recueil Sirey. 2e édition

  14. --------------- (1919).Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, T. II, Paris, LGDJ., 2e édition

  15. Ghestin, Jacques. (1990). "La notion de contrat", In. Recuil Dalloz, n° 23, pp. 147-156 ; https ://signal.sciencespo-lyon.fr/article/427538/La-notion-de-contrat (Accessed 9 juillet 2016)

  16. Gierke, Otto Von (1895). Deutsches Privatrecht, T. I., Libtitz, Duncker und Humblot, 1e edition;

  17. Hauriou, Maurice (1986). Aux sources du droit, le pouvoir, l’ordre et la liberté, Paris, Librairie Bloud et Gay, 1eédition, 1933, Réédité par Centre de philosophie politique et juridique. Université de Caen

  18. Le Fur, Louis (1927).  « La théorie du droit naturel depuis le XVIIe siècle et la doctrine moderne « , In. Recueil des cours, Académie de droit international, T. 18, pp. 259-442 ; https ://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6129963d/f267.item.r=fur (Accessed 12 fevrier 2017)

  19. Montesquieu (1990). L’Esprit des Lois, T. I. Paris, ENAG/EDITIONS, 1e édition

  20. Morin, Gaston (1931). « Vers la révision de la technique juridique», In. Archive de philosophie du droit et de sociologie juridique, T. II., pp. 73-85 ; https ://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k415550p (Accessed 21 décembre 2011)

  21. Oppetit, Bruno (1998). Droit et Modernité ; Paris, Puf, 1e édition,

  22. Ponton, Lionel (1987). « Eric Weil : le droit naturel aristotélicien et les droits de l’homme», In. Laval théologique et philosophique, vol. 43, n°1, pp. 49-65 ; https ://www.erudit.org/en/journals/ltp/1987-v43-n1-ltp2127/400277ar/ (Accessed 21 mars 2015).

  23. Renard, Georges (1930). La théorie de l’institution, Essai d’ontologie juridique, 1e édition, Paris, Recueil Sirey, T. I.

  24. Rosen, Fred (1998). “Individual Sacrifice and The Greatest Happiness: Bentham on Utility and Rights”, Utilitas, Vol. 10, pp. 129-143; https://doi.org/10.1017/S0953820800006051 (Accessed 28 mars 2014).

  25. Strauss, Léo (2016). «  Le droit naturel « , traduit par Emmanuel Patard, In. Archives de philosophie, T. 79, pp. 453-484, pp. 460, 461 ; https ://www.jstor.org/stable/44840358 (Accessed 21 octobre 2000).

  26. Tunc, André (1977). «  Le droit en miettes « , In. La responsabilité. Archives de philosophie du droit, Paris, Édition Sirey, n° 22, pp. 31-35.

  27. Villey, Michel (1969). »François Gény et la renaissance du droit naturel », In. Seize essais de philosophie du droit dont un sur la crise universitaire, Paris, Dalloz, pp. 121- 139.

  28. Villey, Michel (2006). La formation de la pensée juridique moderne ; Paris, Quadrige/Puf, 1e édition.

  29. Villey, Michel, (1969). « La nature des choses », In. Seize essais de philosophie du droit dont un sur la crise universitaire, Paris, Dalloz, pp. 38-59.

  30. Viney, Geneviève (1977). ” De la responsabilité personnelle à la répartition des risques ", In. La responsabilité. Archives de philosophie du droit, Paris. Édition Sirey, n° 22, pp. 5-22.