نویسنده = زنجانی، آیت الله عباسعلی عمید
تعداد مقالات: 1
1. حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی