نویسنده = جدی، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی وصیت

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عباسعلی عمید زنجانی؛ سهیل جدی؛ بشری کریمی