نویسنده = محمدی جانکی، فیروز
تعداد مقالات: 1
1. نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

فیروز محمدی جانکی؛ مجید قورچی بیگی