نویسنده = فتحی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

محمد آشوری؛ محمد جواد فتحی