نویسنده = دارویی، عباسعلی
تعداد مقالات: 2
2. پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

عباسعلی دارویی