نویسنده = استاد، مجید پور
تعداد مقالات: 1
1. اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

مجید پور استاد