نویسنده = دهباشی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 561-580

10.22059/jlq.2020.269527.1007133

حمید آرایی؛ مهدی شهابی؛ مهدی دهباشی