اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emotaghiut.ac.ir

سردبیر

محمود کاظمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

makazemyut.ac.ir
0000-0003-1529-4411

دبیر اجرایی

سحر صادقی

کارشناس پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawmagut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ربیعا اسکینی

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران

reskinimofidu.ac.ir

منصور امینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

aminimansouryahoo.fr
0000-0001-5501-1602

نجاد علی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

nalmasiut.ac.ir

حسن بادینی

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hbadiniut.ac.ir

حسن جعفری تبار

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hjtabarut.ac.ir

سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir
0000-0002-8080-9947

عبدالله شمس

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

shamsderakpub.com

مرتضی شهبازی نیا

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniamodares.ac.ir

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

dr.gh.hamedgmail.com

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir
0000-0002-8130-8239

محمود کاظمی

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی

kazemialiut.ac.ir
0000-0003-1529-4411

پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

p.mohamadimodares.ac.ir