ضریب تأثیر مجله

وضعیت نشریه

سال

ضریب تأثیر

% خوداستنادی

کیفیت

موضوع سطح کلان

میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلان

موضوع سطح میانی

میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی

1396

0.194

7.14

Q2

علوم اجتماعی

0.255

علوم اجتماعی

0.213

1395

0.135

N/A

Q2

علوم انسانی

0.142

فقه و حقوق

0.116

1394

0.059

N/A

Q2

علوم انسانی

0.117

فقه و حقوق

0.069

1393

0.189

N/A

Q1

علوم انسانی

0.148

فقه و حقوق

0.095

1392

0.109

N/A

Q1

علوم انسانی

0.143

فقه و حقوق

0.073

1391

0.162

N/A

Q1

علوم انسانی

0.129

فقه و حقوق

0.063

1390

0.190

N/A

Q1

علوم انسانی

0.151

فقه و حقوق

0.060

1389

0.234

N/A

Q1

علوم انسانی

0.155

فقه و حقوق

0.108

1388

0.244

N/A

Q1

علوم انسانی

0.131

فقه و حقوق

0.13