ضریب تأثیر مجله

وضعیت نشریه

 

 

 
سالضریب تأثیر% خوداستنادیچارکموضوع سطح کلانمیانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلانموضوع سطح میانیمیانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی
1397 0.182 14.29 Q3 علوم اجتماعی 0.290 علوم اجتماعی 0.239
1396 0.194 7.14 Q2 علوم اجتماعی 0.255 علوم اجتماعی 0.213
1395 0.135 N/A Q2 علوم انسانی 0.142 فقه و حقوق 0.116
1394 0.059 N/A Q2 علوم انسانی 0.117 فقه و حقوق 0.069
1393 0.189 N/A Q1 علوم انسانی 0.148 فقه و حقوق 0.095
1392 0.109 N/A Q1 علوم انسانی 0.143 فقه و حقوق 0.073
1391 0.162 N/A Q1 علوم انسانی 0.129 فقه و حقوق 0.063
1390 0.190 N/A Q1 علوم انسانی 0.151 فقه و حقوق 0.060
1389 0.234 N/A Q1 علوم انسانی 0.155 فقه و حقوق 0.108
1388 0.244 N/A Q1 علوم انسانی 0.131 فقه و حقوق 0.138