ضریب تأثیر مجله

وضعیت نشریه

 

سال ضریب تأثیر % خوداستنادی چارک موضوع سطح کلان میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلان موضوع سطح میانی
1398 0.207 23.53 Q3 علوم اجتماعی 0.329 علوم اجتماعی
1397 0.182 14.29 Q3 علوم اجتماعی 0.290 علوم اجتماعی
1396 0.194 7.14 Q2 علوم اجتماعی 0.255 علوم اجتماعی
1395 0.135 N/A Q2 علوم انسانی 0.142 فقه و حقوق
1394 0.059 N/A Q2 علوم انسانی 0.117 فقه و حقوق
1393 0.189 N/A Q1 علوم انسانی 0.148 فقه و حقوق
1392 0.109 N/A Q1 علوم انسانی 0.143 فقه و حقوق
1391 0.162 N/A Q1 علوم انسانی 0.129 فقه و حقوق
1390 0.190 N/A Q1 علوم انسانی 0.151 فقه و حقوق
1389 0.234 N/A Q1 علوم انسانی 0.155 فقه و حقوق
1388 0.244 N/A Q1 علوم انسانی 0.131 فقه و حقوق