نویسنده = سارا سلیمی
تعداد مقالات: 1
1. نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 677-694

10.22059/jlq.2015.55690

جعفر نوری یوشانلویی؛ سارا سلیمی