نویسنده = مختار نعم
تعداد مقالات: 1
1. تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 551-570

10.22059/jlq.2017.63147

مختار نعم