کلیدواژه‌ها = ورشکستگی به تقصیر اختیاری
تعداد مقالات: 1
1. ورشکستگی به تقصیر

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر منصور رحمدل؛ منصور رحمدل