ورشکستگی به تقصیر

نویسندگان

چکیده

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی سرمایة مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایة مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The right movement of the trade in the current society needs the government's supervision beside to investors trust to the trademan. Something that encourages the investors to invest and makes them hopeful is assurance of maintaining the money, hoping to get benefit and banning the trademan to waste it. A trademan who uses the people's trust and gathers their money and does the trade, should exceed taking care of the people's money. Any kind of encroachment or dissipation of the trade man is regarded fault and leads to trade man to the fault bankruptcy conviction. The present paper considers the different aspects of fault bankruptcy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bankruptcy
  • discresionary fault bankruptcy
  • Fault
  • Mandatory fault bankruptcy
  • Penal protection of the moral