نظام‌های دادرسی مدنی

نویسنده

چکیده

ماهیت نظام‌های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی موثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می‌شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده‌ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می‌شود. در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می‌توان به اطال? دادرسی و افزایش هزینه‌ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله‌ی آماده‌سازی پرونده و مرحله‌ی محاکمه بهره می برد تا در رسیدگی‌ها تسریع شده و هزینه‌های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

L’attitude des Principes et Règles du procès équitable devant les juges et parties est dépendue des systèmes du procès. Dénomination de système accusatoire est dérivé du mot accusation et le litige est la chose des parties; le procès est comme un duel que il n’intervenant guère qu’à la fin de ce duel judiciaire pour dire qui l’a emporté. Le but du procès n’est que la résolution de litige et non pas trouver la réalité et manifestation de la vérité.Le procès civil inquisitoire n’a pas le même sens qui est courant dans la procédure pénale. C’est à dire dans le déroulement de l’instance et recherche des preuves, c’est l’importance du rôle joué par le juge. Il dirige, absolument, l’instance et il est actif et que celui-ci doit œuvrer pour la manifestation de la vérité, quel que soi le degré de coopération des plaideurs. Dans les évolutions nouveaux, ceux doux système sont mixtionné et, en conséquence, un nouvel système qui va considérer tous les exigences de système accusatoire et inquisitoire est crées. Ce nouveau système est fondé sur la conception privée et publique de l’instance civile et constitué de doux étages: ‘Mise en état et Audience’. Ces doux étages a dessiné pour accélération du procès et diminuer des dépenses de celle-ci.

کلیدواژه‌ها [English]

  • La manifestation de la vérité et la résolution des litiges.
  • le juge actif
  • le juge joue un rôle passif
  • Le principe d’initiative privée
  • Le principe dispositif
  • Le procès civil inquisitoire
  • les initiatives du juge
  • Les nouveaux évolutions
  • Le système accusatoire
  • Mise en état et audience