مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)

نویسندگان

چکیده

در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی شده است و گرایش جدیدی از سیاست جنایی بر پایه مشارکت هر چه وسیعتر و فعال ارکان جامعه مدنی اعم از بزهکار، بزه دیده و به ویژه مردم در مراحل مختلف تدوین و اجرای سیاست جنایی، خصوصاً در مراحل اجرای آن، یعنی، مرحله پیشگیری از وقوع جرم و مرحله واکنش به پدیده مجرمانه در دیدگاه ها و آموزه های کیفری را مطرح نموده است که از آن به عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» نام برده می‌شود. مشارکت مردم در مرحله پاسخ دهی واکنشی که بخشی از این موضوع را به خود اختصاص می دهد، ابعاد وجلوه های مختلفی دارد و از ظرافتها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است و بسیار مهم و بحث انگیز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nowadays, the ever increasing development of criminality phenomenon, along with appearance of modern and various kinds and volumes of crime and criminality; infirmity and inefficiency crisis, as well as the criminal justice system’s failure in suing mere penal sanctions in crime preventing, confronting with criminality and reforming criminals; necessity to increase and reinforce the criminal policy plans, and other economical, social, political and criminology factors have drawn attention into the fact of civil society’s participations in criminal policy plans.These factors have also brought up a new attitude towards the criminal policy, based on the active and widespread participations of civil society’s elements including, criminals, victims and particularly people, in different processes of compilation and execution of the criminal policy, especially within executing processes including: crime prevention stage and reacting to criminality phenomenon stage in criminal viewpoints and schools, which is called “participative criminal policy”People’s participation in reactional responding process, which is part of this topic, contains various dimensions and parades, as well as various delicacies and intricacies, and is a controversial issue of great importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal policy
  • Criminal Procedure
  • Criminal Process
  • participative criminal policy
  • people’s participation
  • reactional responding