دوره و شماره: دوره 37، شماره 2، تابستان 1386 
1. بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم

دکتر سهراب مروتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ سهراب مروتی


3. ورشکستگی به تقصیر

دکتر منصور رحمدل؛ منصور رحمدل