کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران

نویسندگان

چکیده

جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از جهت فرآیند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده با هم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین ومقررات مربوط به کلاهبرداری سننتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بین المللی جرائم رایانه ای برخی از سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی معیارهایی را برای تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده و از کشورهای عضو خواسته اند با رعایت آنها نسبت به جرم انگاری این جرم اقدام نمایند. در ایران کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شده، اما هنوز در سایر بسترها جرم انگاری نشده است. عدم توجه قانونگذار ایران به مسائل فنی مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای در بستر مبادلات الکترونیکی، باعث ایجاد اشکالاتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی شده است . ماده 8 پیشنویس قانون جرائم رایانه ای نیز از نظر فنی با اشکالاتی مواجه است. تهیه کنندگان این پیش‌نویس نیز نتوانسته اند کلاهبرداری رایانه ای را به درستی جرم انگاری نمایند. با توجه به جنبه بین المللی کلاهبرداری رایانه ای قانونگذار ایران باید در جرم انگاری این جرم از تجربیات دیگر کشورها وسازمان های بین المللی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The crime of computer fraud is one of the most important computer crimes. This crime like the crime of classic fraud is one of the crimes against property. Any kind of fraud committed by computer is not called computer fraud, because the criminals use the computer as a tool for committing both classic fraud and computer fraud. The computer fraud and classic fraud are different in actus reus. Such a difference has caused that the acts ruling on classic fraud are not applicable for computer fraud.Considering the international aspect of computer crimes, some international regional and global organizations have presented definitions for the crime of computer fraud and have recommended to their members to consider them for criminalization.In Iran, computer fraud in the field of electronic interchanges has criminalized, but not in the other fields. Lack of paying attention to technical issues related to computer fraud by Iranian legislators has caused some technical problems in article 67 of electronic commercial code. The article8 of draft of computer crimes act has some technical problems too and the provider of this draft could not criminalize computer fraud correctly either. Considering the international aspect of computer fraud, the Iranian legislator should use the international experiences in criminalizing crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classic fraud
  • Computer Data
  • Computer fraud
  • Computer fraud in the field of electronic interchanges
  • Data interference
  • Data message
  • Interference with the function of computer system
  • Misuse of computer programs and systems
  • Unauthorized use of computer programs and systems