ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم

نویسنده

چکیده

یکی از تحولات مهمی که جامعه ما در آستانة ورود به آن قرار دارد تحول علمی است. عوامل مختلفی برای این تحول لازم است که در این میان، عوامل حقوقی نقش مهمی دارند. مقالة حاضر در صدد است از میان عوامل مختلفی که بر تحول و رشد علمی کشور تأثیر دارند برخی از عوامل حقوقی را که می توان آنها را عوامل تشکیل دهنده محیط حقوقی تولید علم نامید معرفی و مطالعه کند. این عوامل عبارت اند از قانون برای پژوهش، آزادی علمی، آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مالکیت های فکری، سهیم کردن دیگران در داده‌های پژوهشی، نظام مند کردن وضعیت حقوقی پارک های علم و فناوری و انجمن های علمی. عوامل مذکور تنها بخشی از عوامل سازندة محیط حقوقی مناسب برای تولید علم و فناوری به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROPER LEGAL ENVIRONMENT FOR SCIENTIFIC PROGRESS

چکیده [English]

Scientific progress and development is one of the significant issues and hot debates of the Iranian government. There are some researches and seminars carried out and held regarding influential factors of scientific progress. Unfortunately there is no proper place for legal and institutional factors but exceptionally and partially (intellectual property rights factor).
My idea is that scientific progress without building a proper legal and institutional environment is impossible or unsustainable. So, in this essay, I tended to introduce some key factors of the mentioned environment by comparative an inductive methods. Those factors are: making law on research, protection of academic freedom, protection of freedom of thought and freedom of information, protection of intellectual properties, promotion of data sharing and regulation making on scientific parks and complexes and scientific associations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic freedom
  • freedom of expression
  • Freedom of Information
  • Intellectual Property
  • knowledge building
  • Research law
  • science and technology parks
  • scientific associations
  • scientific progress movement