دوره و شماره: دوره 37، شماره 4، دی 1386 
حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی