دوره و شماره: دوره 37، شماره 4، زمستان 1386 
15. حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی