قابلیت اجرایی طرح 2001 مسئولیت دولت ها در حوزه قواعد حقوق بشری

نویسنده

چکیده

مسئولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتاً روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مسئله عمده مواجه است: مسئله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل مؤثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیر دولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سؤال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به دو سئوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سؤال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسئولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXCUTIVE CAPABLITY OF 2001 DRAFT STATE RESPONSIBITY IN HUMAN RIGHTS RULES

چکیده [English]

The international responsibility of state, constitute one of the most important questions in the field of the international law. With adoption of draft article about state responsibility by ILC (2001), the subject of human rights, remain. In the other word, is this draft, include any field of state responsibility and any conduct arising from private actors, or the subject of human rights remind under other principles. This article discuss above question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Jus cogens
  • Private actors
  • state responsibility