حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویه‌ی قضایی بین‌المللی

نویسنده

چکیده

کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید در دسامبر سال 1948 جهت حمایت از موجودیت گروه‌های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. وقوع جنایات هولناک در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا و تلاش گروه‌های اکثریت حاکم برای نابودی گروه‌های اقلیت مسلمان و توتسی در این کشورها، واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و شورا با تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، مجازات مرتکبان این جنایت‌ها را اقدامی در جهت اعاده‌ی صلح و امنیت بین ‌المللی دانست. یکی از جرایمی که در اساسنامه‌ی دیوان های کیفری فوق‌الذکر درج شده است، جنایت ژنوسید می‌باشد. در این مقاله تلاش شده با بررسی رویه‌ی دیوان های یوگسلاوی و رواندا در احراز عناصر مادی و معنوی این جرم، به ویژه احراز وجود نیت نابودی کلی یا جزئی گروه‌های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که امری ذهنی یا سوبژکتیو است، پیشرفت های کنونی حقوق بین الملل کیفری در امر حمایت از اقلیت‌ها نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها