تبیین منطقی دلیل قضایی

نویسنده

چکیده

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LA JUSTIFICATION LOGIQUE DE LA PREUVE JUDICIAIRE

چکیده [English]

Il s'agit de déterminer la nature et les effets de la preuve judiciaire par rapport la logique formelle. A Cette fin nous l'avons comparé cette notion juridique arec la conception de signe en logique et il est démontrer que la définition de cette dernière comprend également la preuve judiciaire, bien que celle- ci se réserve certaines spécificités. Nous avons essayé de réviser les différentes sortes de signification en logique formelle et de déplacer la preuve judiciaire (donc le signe) servant à prouver un droit personnel (donc la chose signifiée), au sein de cette discussion. Il est constaté qu'en matière de preuve judiciaire, on est confronté à une sorte signification conventionnelle, bien que les deux autres significations se réservent certaines places en matière judiciaire. Nous en avons tire les conséquences pour déterminer le rôle du juge et des parties dans un procès civil en matière de preuve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • La justification logique
  • la preuve judiciaire
  • le rôle du juge et des parties dans un procés civil en matiére de preuve
  • signification Conventionnelle
  • signification en logique formelle