انتقال قرار داد

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CESSION OF CONTRACT

چکیده [English]

This article discusses the cession of contract. After presenting the definition of cession of contract, this base on contractual position and has an independent identity. By dividing the cession of contract in to executive and judiciary and contractual, their conditions are investigated.
Finally the effects of cession of contract discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cession of contract
  • contractual cessions
  • contractual position
  • executive cession
  • judiciary cession