باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک

نویسنده

چکیده

از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REVISING THE CAUSATIVENESS OF HEYAZAT IN POSSESSION

چکیده [English]

Since in Imamiyeh jurisprudence and civil law, Heyazat Mobahat have been considered as the causes of possession, so that in this article, a brief report is presented on causes of possession, different means to gain possession, and also topics such as unity or diversity of causativeness of Ehya and Heyazat, terms of Heyazat and Ehya and the evidences of those who believe in causativeness of Heyazat in land possession and its assessment, permission of government in Heyzat and preparation of uncultivated land in the view of the believers in Heyzat of uncultivated lands, Mobahat, commonalities and its most important types are discussed. Causativeness, limit of ownership, base and criteria of establishment of possession in the light of "Heyazat" are the preoccupations of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commonalities
  • Heyazat
  • Land preparation
  • Mines
  • Mobahat
  • uncultivated lands
  • Waters