تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر

نویسنده

چکیده

یکی از مسایل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092و1082 ق.م چنین بر می‌آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردد، زن نیمی از مالکیت خود را (‌به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر بر می‌گردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها، زن را مدیون می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MATRIMONIAL RIGHTS IN MARRIAGE PORTION AND THE PRINCIPLE OF FAIRNESS

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choses in action
  • choses in possession
  • khol divorce
  • marriage portion
  • rajei divorce