حقوق اساسی: فن قدرت یا فن آزادی؟ گفتاری در کارکرد شناسی حقوق اساسی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش با توجه به رابطه قدرت دولت و آزادی فرد در جامعه سیاسی دو نوع سنت در حقوق اساسی بازشناسی می شود: نخست سنت اقتدارگرا که در آن حقوق اساسی به مثابه فن قدرت همّ خود را مصروف استقرار قدرت و تضمین بقای ساختار سیاسی می نماید و دوم سنت آزادی گرا که در آن حقوق اساسی به عنوان فن آزادی صیانت از حقوق و آزادی های فردی را در دستور کار خود قرار می دهد و سرانجام با سنجش و ارزیابی این دو رویکرد رهیافت سومی ارائه می شود که در آن بر ساختار دو گانه گرای حقوق اساسی تأکید شده و آن را به مثابه فناوری " تعامل سازنده "میان قدرت و آزادی "معرفی و توصیف می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSTITUTIONAL LAW: TECHNIQUE OF POWER OR TECHNIQUE OF LIBERTY? AN INTRODUCTION TO FUNCTION OF CONSTITUTIONAL LAW

نویسندگان [English]

  • Kheirollah Parvin
  • Yasser Ahmadvand
چکیده [English]

In this search, authors try to clarify and explain two traditional approaches of constitutional law: Cesarean Tradition and Liberalist tradition. In Cesarean tradition, as technique of power, function of constitutional law is stationing and protection of power in political society by legal statutory safeguards. by contrast, in Liberalist tradition, as technique of liberty, aim of constitutional law is protection of individual rights and liberties by limitation of sovereignty and by legal mechanisms for implementation of this rights and liberties. By critique and evaluation of these traditions, Ultimately, a new approach has been presented. In the Third sense the aim of constitutional law is the establishment of a constructative evolution among power liberty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean tradition
  • Constitutionalism
  • Constitutional Law
  • Evolution approach.
  • Liberalist tradition