دوره و شماره: دوره 39، شماره 4 - شماره پیاپی 162141، زمستان 1388 (دوره) 
17. توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

محسن صفری؛ محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی