فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ADOPTION IN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 AND ITS COMPARISON WITH IRANIAN LAW

نویسنده [English]

  • Manuchehr Tavassoli Naini
چکیده [English]

In Convention on the Rights of the Child, the adoption has been accepted and the adopted child benefits the same rights and the privileges of natural child. Iran with its reserve right do not accept the regulations of this Convention in cases where it is contrary to Islamic principles. According to Islamic jurisprudence, the adoption is not accepted. Therefore, the internal laws of Iran do not recognize this institution except of religious minorities. In 1353, according to urgent need of community to support the children without guardians, similar institution as "supervision of unsupervised children" was created. Recent institution is largely coordinate with the regulations of Convention on Rights of the Child. Currently, there are many orphans people, including Iranian or non Iranian in Iran territory and the need for their support has raised many questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adopted child
  • adoption
  • Child
  • Convention on the Rights of the Child.
  • Supervision