نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AGENCY THEORY IN THE CORPORATE GOVERNANCE

نویسنده [English]

  • Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajadi
چکیده [English]

The emergence and unprecedented growth of joint stock companies is undoubtedly one of the most significant economic developments.One of the outcomes of this development is the separation of ownership and control of the companies. Such separation make it possible for the managers of the companies to make dicisions to serve their interes at the expense of the companies shareholders .This conflict of interests has created a cricis which is called agency problem. The conflict between managers and shareholders interest is a major problem in this field.Corporate governance is a regime to control and supervision of the behavior of managers of the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict of interest.
  • Corporate governance
  • Joint stock company
  • Separation of ownership and control
  • Theory agency