تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF ORIGINAL ACTION EXTINCTION ON COUNTERCLAIM

نویسندگان [English]

  • Sam Mohammadi
  • Ali Mohammadzadeh
چکیده [English]

The counterclaim is one of the ancillary action's which on behalf of the defendant is filed against claimant. Hence, some belive that the counterclaim is subject to original action and extinction of the original action cases is extinction. In this article, we will see that unless exceptional cases, the extinction of the original action shall not affect the counterclaim and this action will continue it's legal existence.
The counterclaim is one of the ancillary action's which on behalf of the defendant is filed against claimant. Hence, some belive that the counterclaim is subject to original action and extinction of the original action cases is extinction. In this article, we will see that unless exceptional cases, the extinction of the original action shall not affect the counterclaim and this action will continue it's legal existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancillary action
  • counterclaim
  • Counterdaim.
  • Original action
  • Withdrawal of the case