حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف، مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است، اما پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE GOOD FAITH IN THE PERFORMANCE OF A CONTRACT UNDER ENGLISH LAW AND IRANIAN LAW

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi
  • Hamid Reza Abouei
چکیده [English]

The good faith, on one hand, is a familiar word and, on the other hand, is a complicated concept that there is no specified definition for it in the legal field. This ethical institution which has been recommended permanently by the divine friends, nowadays, plays essential role in the positive law. In English law, although some authors accept the good faith in the performance of contracts as a general rule, but this view has been criticized by the others. They accept it only in exceptional cases. In Iranian law, although the basis of some rules in different codes is performance of good faith but its acceptance as a general law is questionable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity
  • Fault.
  • fundamental breach
  • good faith
  • Performance of a Contract
  • waive