دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، تیر 1389 
ارث دیه

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری