دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، تابستان 1389 
4. ارث دیه

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری